Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyński Klub Tańca Sportowego „Latino Cafe”. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gdyński Klub Tańca Sportowego „Latino Cafe” ul. Sojowa 2H/73
81-589 Gdynia lub e-mail: latinocafe@gd.pl
Inspektorem danych osobowych w ww. GKTS Latino Cafe jest Pan Ernest Kaczmarczyk, adres e-mail: : latinocafe@gd.pl , tel. 601 915 417

2. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w posiadaniu „Latino Cafe” w wyniku wcześniejszych działań – Pani/Pana uczestnictwa w zajęciach, lekcjach indywidualnych, turniejach, warsztatach, obozach itp.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji działań wymienionych w pkt.2. oraz na potrzeby spełniania ustawowych obowiązków sprawozdawczości rachunkowej i księgowej -podstawa z art. 6 ust 1 lit a RODO).

4. Każdorazowo dane osobowe przetwarzane i udostępniane są jedynie na potrzeby wypełnienia umowy wynikającej z uczestnictwa w zajęciach grupowych, lekcjach indywidualnych, warsztatach, turnieje.

5. Każdorazowo Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym GKTS Latino Cafe jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku zakładania książeczki tancerza, rejestracji uczestnictwa w turniejach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez partnerów firmy). Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres max. do 5 lat dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.W przypadku wszelkich pytań, niejasności, sprostowań, sprzeciwu, zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.